top of page

Bygg pool i Bålsta.

Inledning till Projektet

I Bålsta fick vi möjligheten att genomföra ett heltäckande poolprojekt för en kund som valde en 4x8 meter stor pool från Folkpool. Vårt uppdrag omfattade en rad olika arbetsmoment, från schaktning till den slutliga finplaneringen av tomten, vilket krävde både precision och kreativ problemlösning.

 

Schaktnings- och Grundarbeten

Vårt arbete inleddes med schaktningsprocessen, där vi med stor noggrannhet grävde ut för poolen enligt de specifikationer som Folkpool hade försett oss med. En kritisk del i detta skede var att säkerställa en korrekt anlagd dränering. Effektivt dräneringssystem är avgörande för poolens långsiktiga hållbarhet och funktionalitet, och vi lade stor vikt vid att detta moment utfördes korrekt.

 

Vibrering av Makadam och Återfyllning

När poolgropen var korrekt utgrävd och förberedd, fortsatte vi med att vibrera makadam för att skapa en stabil och jämn grund. Denna process är essentiell för att förebygga framtida problem såsom sättningar eller skador på poolkonstruktionen. Återfyllningen genomfördes med stor omsorg för att säkerställa att poolen stod stabilt och säkert.

 

Finplanering och Trädfällning

Efter att poolen var monterad och återfylld, gick vi vidare till finplaneringen av tomten. Vi lade ut matjord och jämnde ut ytan för att skapa en estetisk och funktionell utomhusmiljö. Dessutom hjälpte vi kunden med att fälla några träd och buskar som fanns på tomten, för att anpassa landskapet till kundens önskemål.

 

Anpassningar och Problemhantering

Projektet krävde flexibilitet och anpassningsförmåga från vår sida, särskilt när vi ställdes inför utmaningen att temporärt demontera delar av kundens staket för att få tillträde till arbetsområdet. Vår erfarenhet och förmåga att tänka utanför boxen möjliggjorde att vi kunde hantera och lösa dessa utmaningar på ett effektivt sätt

 

Avslutande Ord

Vårt arbete i Bålsta är ett exempel på hur vi på Medverk tar ett helhetsgrepp om våra projekt, från de första schaktningsarbetena till den slutliga finplaneringen av tomten. Om du planerar ett poolbygge eller annat markarbete och bor i Bålsta eller närliggande områden, tveka inte att kontakta oss för en skräddarsydd lösning.

bottom of page